Przewodnik po okolicy

JAK DOJECHAĆ

Tatrovia YouTube
https://www.facebook.com/tatrovia.zakopane/

Copyright © Willa u Bohuna 2020. All rights reserved. Wykonanie:  TravelSystems        

ul. Króle 38A
34-500 Zakopane

Proudly created with webwavecms.com

  1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawai obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług noclegowych oraz usług dodatkowych.

 

    2. Ceny podane na stronie obiektu  są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wszystkie transakcje zawierane są w  walucie PLN.

 

    3. Rezerwacji pobytu można dokonać przy pomocy jednej z metod:

 

  • Telefonicznie – każda rezerwacja dokonana drogą telefoniczną traktowana jest jako rezerwacja wstępna. Wszelkie szczegółowe dane (w tym warunki rezerwacji) zostaną przesłane drogą mailową lub sms

 

  • Mailowo – otrzymując w odpowiedzi ofertę cenową oraz warunki rezerwacji

 

  • Przy pomocy systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie obiektu

 

  • Poprzez firmy, agencje lub portale pośredniczące

 

    4. Rezerwacje wskazane powyżej są rezerwacjami wstępnymi o ile portal pośredniczący nie pobiera płatności podczas rezerwacji . Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu              zadatku lub w określonych przypadkach, pełnej wartości rezerwacji.

 

    5. Zadatek należy wpłacić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia dokonania rezerwacji. W przypadku ofert specjalnych, świąt, długich weekendów, mogą obowiązywać inne zasady rezerwacji i            anulacji.

 

    6. W przypadku rezerwacji w dniu przyjazdu oraz 48 godziny od daty przyjazdu płatności zadatkowej należy dokonać niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji, nie później niż 2 godziny od              dokonania rezerwacji.

 

    7. Zadatek nie podlega zwrotowi.

 

    8. Wpłata zadatku i tym samym skuteczne dokonanie rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w regulaminie oraz zapoznanie się z regulaminem                hotelu.

 

    9. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.

 

  10. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

 

  11. Skrócenie pobytu nie jest podstawą do rekompensaty.

 

  12. W przypadku skrócenia pobytu, Gość zobowiązuje się pokryć pełną wartość rezerwacji — również niewykorzystanych nocy.

 

  13. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonaną rezerwację.

 

  • Oferty opublikowane na stronie, systemie rezerwacyjnym, przedstawione drogą telefoniczną lub osobiście nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych kodeksu cywilnego. Oferta cenowa obiektu, do czasu potwierdzenia, może ulec zmianie.

 

  • Obiekt  wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.

 

  • Warunki rezygnacji rezerwacji:

 

        a) W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości: 30 % wartości rezerwowanego pobytu w przypadku                          rezygnacji z pobytu przed 14 - tym dniem od daty przyjadu. 100 % wartości rezerwowanego pobytu w przypadku rezygnacji z pobytu na mniej niż 13 dni przed planowanym                              przyjazdem lub braku przybycia bez anulowania rezerwacji.

 

   14. Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Usługobiorcy w formie przelewu na wskazany przez niego                         rachunek bankowy.

 

   15. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu. Na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu (jeśli taka wystąpi) zostanie                 wystawiona odrębna faktura i przesłana na adres korespondencyjny Gościa.

 

   16. Wniosek o anulowanie rezerwacji być zgłoszony w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.

 

   17. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zmiany dat przyjazdu

 

   18. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00

 

   19. Doba hotelowa kończy się o godzinie 12.00

 

   20. Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany z góry w dniu przyjazdu

 

   21. Wszelkie ewentualne spory związane z realizowanymi przez Obiekt świadczeniami, w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą,                     rozstrzyga Sąd właściwy według przepisów proceduralnych.

 

   22. Na terenie całego Obiektu, w tym w pokojach , zgodnie z Ustawą z dnia 08.04.2010 roku o zmianie Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów                         tytoniowych, z późniejszymi zmianami – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.

 

   23. Złamanie zakazu określonego w pkt. 7. e przez Gościa jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.000,00 zł.

 

   24. Dotyczy to szczególnie dearomatyzacji wynajętego pokoju, w którym złamano zakaz oraz pokrycie wielotysięcznego kosztu interwencji Straży Pożarnej, jeżeli takim kosztem zostanie               obciążony właściciel Villa Kucma.

 

   25. Palenie dozwolone jest tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach na balkonie oraz ogrodzie obiektu

 

   26. Za spowodowanie zniszczenia lub uszkodzenia mienia znajdującego się na terenie obiektu zostaną Państwo obciążeni kosztami naprawy, renowacji lub zakupu nowego mienia.

 

   27. Obiekt nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokoju lub na terenie obiektu.

 

   28. Obiekt  nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie dostępnych rzeczy na terenie obiektu.

 

   29. Obiekt nie ponsi odpowiedzialności za szkody materialne oraz fizyczne poniesione przez klientów

REGULAMIN NASZEGO OBIEKTU 
Tatrovia Apartamenty Zakopane